trwa wczytywanie...
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ TedEX POLSKI KURIER

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez firmę TedEX POLSKI KURIER. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników TedEX POLSKI KURIER oraz podmioty współpracujące z  TedEX POLSKI KURIER przy wykonywaniu usług.

§2

Zakres działalności TedEX POLSKI KURIER obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. TedEX POLSKI KURIER świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. TedEX POLSKI KURIER  zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi  TedEX POLSKI KURIER  ma podpisaną stosowną umowę handlową.

§3

 1. Przewóz przesyłek - świadczone przez TedEX POLSKI KURIER usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe Dz.U. nr 50,poz.601 z 2000 r. tekst jednolity, nie stanowiące usługi pocztowej.
 2. Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki przyjmowane, rowery, samochody i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
 3. Usługa pocztowa - usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 12.06.2003 r. prawo pocztowe Dz.U. nr 130,poz.1188 z 2003 r..
 4. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy. 
 5. Nadawcę - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy. 
 6. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki. 
 7. Zleceniodawca - podmiot który zleca TedEX POLSKI KURIER wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 8. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

§4

 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia TedEX POLSKI KURIER nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).
 2. Ponadto TedEX POLSKI KURIER nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol 
  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne. 
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej  TedEX POLSKI KURIER z tytułu wykonania usługi. 
 4. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia TedEX POLSKI KURIER prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych. 
 5. TedEX POLSKI KURIER może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
  • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania, 
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę, 
  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.  nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.
§5

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej www.tdx.com.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę. 
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard : do 5 dni roboczych,  w usłudze expressTDX: do 3 dni roboczych, TedEX moze odmowic przyjęcia wykonania usługi expressTDX ze względu na rejon kraju ktory nie jest obslugiwany w usłudze expressTDX.
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :piątek, sobota, niedziela , jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)  termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie 
 5. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca. 
 6. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz TedEX POLSKI KURIER przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca. 
 7. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TedEX POLSKI KURIER (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt. 
 8. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§6

 1. Nadawca jest obowiązany oddać TedEX POLSKI KURIER przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać TedEX POLSKI KURIER w opakowaniu, które powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
  • być odpowiednio wytrzymałe;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; 
  • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
 3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy. 
 4. Zasady i sposób pakowania przesyłek omówione zostały na stronie  www.tdx.com.pl w części porady.

§7

 1. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje w TedEX POLSKI KURIER, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy oraz data i godzina doręczenia przesyłki.
 2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym. 
 3. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia TedEX POLSKI KURIER może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania. 
 4. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel  TedEX POLSKI KURIER dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. 
 5. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. 
 6. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi. 
 7. Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym. 
 8. TedEX POLSKI KURIER przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności  TedEX POLSKI KURIER ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem oraz umową.

 

§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

§9

Przyjęcie przez TedEX POLSKI KURIER przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§10

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel  TedEX POLSKI KURIER obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela TedEX POLSKI KURIER) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko TedEX POLSKI KURIER.
 3. TedEX POLSKI KURIER ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Odpowiedzialność TedEX POLSKI KURIER z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 350,00 (trzysta pięćdziesiąt) PLN. TedEX POLSKI KURIER nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.
 5. W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem  TedEX POLSKI KURIER, odpowiedzialność TedEX POLSKI KURIER za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu TedEX POLSKI KURIER upoważniony ubezpieczyciel.
 6. TedEX POLSKI KURIER ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 7. Odpowiedzialność TedEX POLSKI KURIER nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 8. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki TedEX POLSKI KURIER ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

§11

 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 2. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, TedEX POLSKI KURIER może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.  
 3. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki (o której mowa w §5 pkt. 5) są naliczane według oficjalnego cennika TedEX POLSKI KURIER w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.
 4. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez TedEX POLSKI KURIER  (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie TedEX POLSKI KURIER może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw TedEX POLSKI KURIER, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez TedEX POLSKI KURIER (lub podwykonawcę), zgodnego z niniejszym Regulaminem.

§12

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko TedEX POLSKI KURIER przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4,  przy czym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby TedEX POLSKI KURIER.
 2. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby TedEX POLSKI KURIER . 
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4. 
 4. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  • Podstawę reklamacji;
  • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  • Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę;
  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji
 7. Po   rozpatrzeniu  reklamacji,   TedEX  POLSKI  KURIER  powiadamia  pisemnie  reklamującego  o  sposobie załatwienia  reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 13 pkt. 5), reklamacje uzupełnione  po  terminie  lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 9. Nadawcy  nie  przysługuje  prawo  potrącenia  kwot  roszczenia  od  aktualnych ,  przeszłych  bądź  przyszłych należności wobec TedEX POLSKI KURIER.
 10. Przesyłka  niedoręczona  może  zostać  otwarta  w  celu  uzyskania  danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
 11. Przesyłkę  uznaje  się  za  utraconą,  jeżeli  nie  została  dostarczona  do  Odbiorcy w  okresie  5  dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.
 12. Za  uszkodzoną  uznaje  się  przesyłkę  w  razie wystąpienia  zmian  jej substancji,  powodujących obniżenie jej wartości użytkowych.
 13. Za  opóźnienie w wykonaniu  usługi  uznaje się  nie dostarczenie  przesyłki  po  upływie 48 godzin, w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata.
      

§13

TedEX POLSKI KURIER przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności TedEX POLSKI KURIER w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez TedEX POLSKI KURIER na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.

§14
 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby TedEX POLSKI KURIER przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez TedEX POLSKI KURIER usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych  TedEX POLSKI KURIER.
 3. Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie  www.tdx.com.pl .  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Telefony czynne pn-pt:

ico_gsm_11

+48 51 608 14 73 

(9:00-21:00 czasu polskiego)

Telefon czynny sb.:

ico_gsm_11

+48 51 608 14 73 

(10:00-21:00 czasu polskiego)  

(w niedzielę 12:00-18:00 dyżur)  

    

IRLANDIA TeDeX Polski Kurier

Telefony czynne codziennie 

ico_tel_10 R2 TedEX   +353 87 278 94 08
(9:00-21:00) 
ico_tel_10 R1 TedEX   +353 87 624 95 98
(9:00-21:00)

   

Napisz do nas

 WAŻNE

Aby zlecić odbiór przesyłki, prosimy dokładnie uzupełnić wszystkie pola.

Złożenie zamówienia na przewóz paczek poprzez formularz zamówienia "ZAMÓW KURIERA" na stronie www.tdx.com.pl a także poprzez wszystkie inne środki przekazu (telefon, fax, e-mail, sms) jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższym regulaminem. Nie stosowanie się do regulaminu grozi konsekwencjami prawnymi!

Aby zapoznać się z regulaminem przejdź do strony: Regulamin

Przesyłki przed opuszczeniem terytorium Irlandii poddawane są kontroli pod kątem legalności przewozu paczek (pkt.5 regulaminu TedEx PK http://www.tdx.com.pl/oferta/regulamin.html) dalej przesyłana jest do Polski na wskazany adres.

Przesyłki nadawane z Irlandii do Polski na terenie Polski do Odbiorcy dostarcza firma UPS z którą współpracujemy na terenie całego kraju (Koszt usługi doręczenia paczki z siedziby firmy TedEX do Odbiorcy ponosi TedEX Polski Kurier).